Speak2Go מכרז התוכן

סביבה ללימוד אנגלית דבורה – Speak2Go


Speak2Go (ספיק טו גו) הוא פתרון לאימון ולימוד האנגלית המדוברת במסגרת בית הספר. 

התוכנה מאפשרת לכל תלמיד לתרגל באופן פרטני דיבור, הגייה והקשבה באופן אינטראקטיבי, כמו במעבדה לשונית.

התוכנה של Speak2Go משלימה ותומכת בעבודת המורה:
 + התכנים בתוכנה מותאמים לחומר הנלמד בכיתה.
 + תרגול הדיבור מחזק את רכישת השפה האנגלית.
 + התוכנה תומכת בריבוי הרמות הקיים בכל כיתה, ומאפשרת לתלמידים החלשים לסגור פערים.
 + התלמידים מתלהבים ומתחברים ללימוד השפה דרך אמצעי טכנולוגי.
 + טכנולוגיה מאפשרת פרסונליזציה ובונה אצל התלמיד ביטחון לדבר באנגלית.
 + Speak2Go מציעה טווח של מוצרים לפי רמת האנגלית ושלבי הלימוד.
כל הסביבות מכילות תרגול בדיבור של מילים ומשפטים, הבנת הנשמע, אימון לשיחה ושיפור ההגייה והמבטא.
לצד האימון בדיבור, השיעורים מכילים העשרה של אוצר המילים באמצעות Quizlet לדוברי עברית ולדוברי ערבית.
לתוכנה דרוש חיבור לאינטרנט והיא פועלת במחשבים ובטלפונים ניידים, בכיתה או בבית.

הפתרון המלא כולל תמיכה בלמידה מרחוק ולוח בקרה.


משרד החינוך מאפשר לבתי הספר לרכוש את SpeakGo באחד משני מסלולי המימון: במסלול ההקצבות ומסלול במכרז התוכן. 

לפרטים נוספים: ניר אילון Nir@Speak2Go.com

לפירוט המוצרים והשיעורים במסלול ההקצבות

 


.

פירוט שיעורים בסביבות ללימוד אנגלית דבורה לפי שכבות במכרז התוכן

מס"דמגזרתאורשכבהפירוט השיעורים ואוצר המילים
1דוברי עבריתReview of Band 1זקישור לטבלת שיעורים לכיתה ז
2דוברי עבריתCompatible with Band 2חקישור לטבלת שיעורים לכיתה ח
3דוברי עבריתCompatible with Band 2טקישור לטבלת שיעורים לכיתה ט
4דוברי עבריתCompatible with Keep Talkingיקישור לטבלת שיעורים לכיתה י
5דוברי עבריתCompatible with Band 3יאקישור לטבלת שיעורים לכיתה י"א
6דוברי עבריתPreparation forOral Bagrut iTestיבקישור לטבלת שיעורים לכיתה י"ב
7דוברי ערביתReview of Band 1זקישור לטבלת שיעורים לכיתה ז
8דוברי ערביתCompatible with Band 2חקישור לטבלת שיעורים לכיתה ח
9דוברי ערביתCompatible with Band 2טקישור לטבלת שיעורים לכיתה ט
10דוברי ערביתCompatible with Band 3יקישור לטבלת שיעורים לכיתה י
11דוברי ערביתCompatible with Keep Talkingיאקישור לטבלת שיעורים לכיתה י"א
12דוברי ערביתPreparation forOral Bagrut iTestיבקישור לטבלת שיעורים לכיתה י"ב