סביבה ללימוד שפה י

פירוט השיעורים בסביבה ללימוד השפה האנגלית הדבורה לכיתה י’

הסביבה ללימוד אנגלית דבורה של Speak2Go  מכילה תרגול בדיבור של מילים ומשפטים, הבנת הנשמע, אימון לשיחה ושיפור ההגייה והמבטא.
לצד האימון בדיבור, השיעורים מכילים העשרת של אוצר המילים באמצעות Quizlet לדוברי עברית ולדוברי ערבית.

LevelLesson nameTopicsVocabularyGrammar RulesLanguage Development
הכרות והפעלת סביבת Speak2Go
FoundationIntroduction to Speak2Go - Explanation Lesson 1Generalride, bike, school, play, friend, football, tennis, sister, sports
Present SimpleDemonstration Lesson
FoundationIntro to Quizlet with Speak2Go - Explanation 1Generalride, bike, school, play, friend, football, tennis, sister, sports
Present SimpleDemonstration Lesson
Review Unitרענון אוצר המילים על מספרים, הבית ובית הספר
Intermediate6.4
The White Cliffs (L2)
Traveldig; offer; site; through; rest; clear; show; places; forest; famous; kilometer; frightening; yesterdayPresent and Past (Simple & Progressive)Modals and Semi Modals
Intermediate7.5
Selfies (L2)
Technologyboring; creature; worth; wonderful; surprised; undo; eager; disagree; uncomfortable; opportunityFuture and review of all tenses‘un’ and ‘dis’
Intermediate8.4
Idioms are Fun (L2)
Communicationocean; dead; during; island; express; expression; heavy; loud; huge; funny; lucky; frighten-frightening; strange; clever; crazyPresent SimpleAdverbs, Comparatives Superlatives
Speak Now Part aרענון אוצר המילים על מספרים, הבית ובית הספר
Proficient (C1)Topic 1: Getting to Know YouAbout Mechemistry, psychology, technology, reality show, series, comedy, excited about, play chess, piano, computer game, science, engineering, friendly, swimming pool, quiet, community centerMixed TensesIntroducing Yourself
Proficient (C1)Topic 2: Where Should I Go?Travelshortest, longest, route, tourist, resident, sea, bus, platform, beach, best way, often, between, next to, end of, point, turn left, turn right, across, streetMixed TensesAsking for directions
Proficient (C1)Topic 3: At a RestaurantRestaurantmenu, specials first course, main course, dessert, order, prefer, spicy, spaghetti, French fries, mashed potatoes, pizza, topping, tap water, lemonade, coffee, vegan, vegetarian, allergic, dairy products, glutenMixed TensesOrdering at a restaurant
Proficient (C1)Topic 4: Planning a PartyFungift, cookies, crowded, party, money, present, secret, amplifier, music, surprise, collecting, decorations, in charge, dance, balloons, friend, invite, invitation, garden, parents, people, keep a secretMixed TensesPlanning with friends
Proficient (C1)Topic 5: Back to SchoolSchoolbanned, ruler, hairstyle, suit, caption, optional, reality, smartphone, vote for, vote against, generation gap, inappropriate, misunderstandingMixed TensesThoughts on school
Proficient (C1)Topic 6: Travel destinationsTravelcapital, located, Paris, France, tower, Eiffel Tower, symbol, engineer, cultural, attraction, popular, well known, London, Britain, brochure, destination, cheap, expensive, double decker busMixed TensesChoosing a destination
Proficient (C1)Topic 6: (L2)
Travel Destinations
Travelflight, hotel, hostel, reservation, ticket reservation, valid, passport, tourist, visa, expensive, inexpensive, bed and breakfast, public transportMixed TensesBooking a ticket
Proficient (C1)Topic 7: On the PhoneCommunicationrights, rely on, review, revise, material, candidate, condition, interests, represent, suggestion, convenient, average score, a shame, not worth it, student councilMixed TensesExplaining yourself
Proficient (C1)Topic 8: Generation GapFamilyalone, fine, boring, prepare, argue, guess, in control, cigarettes, remind, respect, disagree, understandMixed TensesParents and their teen children
Proficient (C1)Topic 8: (L2)
A Generation Gap
Familyreview, revise, respect, decision, arguing, identity, expression, memorise, concentrate, generation gap, The good old days! It's time for a change. Changes are good! Technology wins! Let's move forward!Mixed TensesRelating across the age gap
Proficient (C1)Topic 9: It's all About EducationSchoolappreciate, in common, diamond, infer, motivated, precious, starving, households, poverty, provide, set foot in, tend to be, severeMixed TensesBenefits of education
Proficient (C1)Topic 9: (L2)
It's All About Education
Schoolfearless, severe, rallies, wounded, reconstructive, surgery, pseudonym, stubborn, inspired, were inspired, inspired by, PakistanMixed TensesStanding up for the right to an education
Proficient (C1)Topic 10: It Takes a DogVolunteeringdetect, comfort, alert, guide dog, accompany, socialization, obedience, fortunately, disability, occasional, settle down, abnormal, as a consequence, draw attention to, persevere, attentive audienceMixed TensesHelpful pets
Speak Now Part B
Proficient (C1)Topic 11: AdvertisingTeensguide, brand, product, fit in, peers, target, acceptable, body image, particular, convince, perceived, restrictions, to their advantage, vulnerabilityMixed TensesTeens and brand marketing
Proficient (C1)Topic 11: (L2) AdvertisingTeenspreferences, determine, tracking, behavior, digital, vulnerable, marketers, interest, encourage, audience, interactions, reinforcesMixed TensesMarketing to teenagers
Proficient (C1)Topic 12: Lending a HandVolunteeringvolunteer, disabled, retirement home, handicapped, community center, contribution, solution, rewards, satisfying, positive, give back, help others, organizingMixed TensesHelping others
Proficient (C1)Topic 12: (L2)
Lending a Hand
Volunteeringyouth, mandatory, challenges, contribution, satisfaction, responsibilities, patients, counselor, visually, visually impaired, physically, physically disabledMixed TensesVolunteering in your community
Proficient (C1)Topic 13: Going Green at SchoolEnvironmentaluminium cans, environment, pollution, global warming, recycling, save energy, garbage, littering, plastic bottles, protect, renewable energy, penaltyMixed TensesProjects to help the environment
Proficient (C1)Topic 13: (L2)
Going Green at School
Environmentsoil, kitchen, organic, edible, harvest, prioritize, life cycles, irrigation, vocationMixed TensesEnvironmental ideas, the organic yard
Proficient (C1)Topic 14: Can You Help Me?Communicationclothes, customer, blouse, shirt, tie, evening dress, shawl, jacket, color, size, changing room, battery, compensation, refund, order numberMixed TensesGoing shopping
Proficient (C1)Topic 15: HomeworkSchoolnecessary, guidance, understanding, waste, traditionally, benefit, efficient, enrich, flipped classroom, deliver a lesson, figure out, upside down, apply knowledgeMixed TensesWhy we have homework
Proficient (C1)Topic 16: When Words Are Not EnoughTeensEmoji, Oxford, icon, social media, capture, comfort, console, convey, in check, intense, process, signal, dictionary, obviously, version, emotional, laughingMixed TensesThe vocabulary of teenagers
Proficient (C1)Topic 17: Amazing TeenagersTeensreward, retain, recipe, spices, venture, proud, aspiring, drought, gymnastics, refugee, struggle, distribute, encourage, resources, role model, average rainfall, influential, demonstrateMixed TensesSuccessful teenagers
Proficient (C1)Topic 17: (L2)
Amazing Teenagers
Teensocean, significant, petition, awareness, distribute, organic material, realistic, initiatives, government, champions, campaign, commercial, multi layered, approachMixed TensesTeenagers who have a special talent
Proficient (C1)Topic 18: Bullying is WrongRelationsbullying, intend, race, religion, teasing, pleasure, pick on, confess, honest, intervene, promote, treatment, cyberbullying, empathy, legal definition, make threats, name calling, physical assaultMixed TensesWhy bullying is wrong
Proficient (C1)Topic 19: We Don't AgreeCommunicationfair, hostility, row, interest, tension, communication, compromise, consolidation, loneliness, negotiation, residents, argument, confrontation, disagreement, conflict resolutionMixed TensesDealing with conflict